Medi ambient

Des de l’any 1996 el Consell Comarcal té delegada la competència per a la gestió dels residus municipals procedents dels 22 municipis de la comarca. Aquesta gestió mancomunada consisteix en la recollida, transport i tractament de les següents fraccions de residus: FORM, rebuig, paper i cartró,...
 L'aigua és un recurs que la natura proporciona d'una manera renovable, però no il·limitada. Sovint, el creixement de la població i el desenvolupament de les activitats econòmiques generen una pressió sobre el medi que provoca que el cicle de l'aigua es vegi amenaçat i esdevingui quelcom fràgil i...