Missió, Visió i Valors

Els consells comarcals són unes administracions públiques, de caràcter local, creades a partir de l'aprovació per part del Parlament de Catalunya de la Llei 6/1987, de 4 d'abril, sobre l'organització comarcal de Catalunya. El Consell Comarcal de la Conca de Barberà es va constituir oficialment el dia 9 de març de 1988.

La seva creació significà per a la Conca de Barberà la recuperació d'una part de l'exercici d'autogovern administratiu de la comarca. Un exercici de què havia gaudit històricament pel fet d'haver estat Montblanc cap de vegueria durant segles i, més tard, cap de sotsvegueria. Amb l'extinció d'aquestes institucions i, sobretot, amb la creació al segle XIX de les províncies, la Conca de Barberà va perdre bona part d'aquesta tradició d'autogovern. La Llei d'organització comarcal de Catalunya va permetre també acomplir un dels grans reptes plantejats per l'administració pública: atansar l'administració als administrats.
 
L'avaluació de la qualitat a l'administració passa per analitzar el mecanisme pel qual els programes polítics de govern es transformen en plans estratègics, projectes i plans de gestió adreçats a satisfer les necessitats de la ciutadania i el repte principal consisteix a establir uns mecanismes que permetin aquest pas de manera eficaç.

La definició de la missió, la visió i els valors es situa en la base de la gestió estratègica de la corporació. Conté: la raó de ser del Consell Comarcal (missió), com es desitja que sigui en el futur (visió) i els valors que hem de compartir per fer realitat la nostra visió (valors).

MISSIÓ

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà és un ens local de suport i de prestació de serveis als municipis, als ciutadans i als agents socioeconòmics de la comarca amb la finalitat de millorar el benestar social i econòmic dels habitants de la Conca de Barberà.

VISIÓ

La visió del Consell Comarcal de la Conca de Barberà és ser un referent en la innovació i el desenvolupament comarcal i en el compromís amb l'entorn.

VALORS

• Predisposició i dedicació per servir la ciutadania
• Professionalitat en el treball i gestió òptima dels recursos
• Esperit de treball en equip
• Iniciativa i capacitat de millora en el treball
• Compromís social i respecte per la diversitat