Atenció a les situacions de pobresa energètica

ATENCIÓ A LES SITUACIONS DE POBRESA ENERGÈTICA, en compliment de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i pobresa energètica

L’equip bàsic d’acció social atén a les persones en situació de pobresa energètica i promou l’eficiència energètica per millorar la qualitat de vida de les persones de la nostra comarca i acomplir el dret als subministraments bàsics d’aigua, llum i gas.

Què ofereix?

Assessorament i acompanyament, en el cas de rebre un avís de tall de  subministrament, a qualsevol persona i/o família de la comarca en situació de vulnerabilitat energètica.

 

PERSONES DESTINATARIES

Persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió residencial, que tinguin dificultats per assumir el pagament de les factures de subministraments bàsics (aigua, llum, gas) i que hagin d’acreditar la seva situació per ser persones  beneficiaris de bonificacions i/o mesures de protecció vers els talls.

REQUISITS

La persona sol·licitant ha d’ésser titular del contracte de subministrament d’ús domèstic corresponent al seu habitatge habitual (cal estar empadronat a l’habitatge).

OBJECTE

Donar resposta efectiva a les situacions de vulnerabilitat i d’exclusió residencial amb l’aplicació de mesures de bonificacions i suports pel manteniment dels subministraments:

1.Acreditació de la situació d’exclusió residencial a efectes de subministraments amb l’emissió de l’Informe d’Exclusió Residencial (IRER) que protegeix  dels talls de subministraments durant el període d’un any. La presentació de l’IRER, a la companyia subministradora, es pot renovar sempre que es mantingui la situació de vulnerabilitat. No eximeix del pagament de les factures.

Qui ho pot demanar?

Tenen dret a l‘IRER,  les persones i les unitats de convivència, titulars d’un contracte de subministrament que tinguin uns ingressos inferiors a:

  • 2 vegades l’IRSC* , si es tracta de persones que viuen soles
  • 2,5 vegades l’IRSC, si es tracta d’unitats de convivència
  • 3 vegades l’IRSC, en cas de persones amb discapacitat reconeguda o amb gran dependència (Grau III)
  • No s’aplica el topall d’ingressos en el cas de persones amb dependència energètica. Són persones amb dependència energètica, aquelles que necessiten maquinària assistida per sobreviure.

*IRSC: indicador de Renda de Suficiència de Catalunya

 

2. Acreditació dels requisits que permeten l’accés al Bo Social elèctric, mitjançant l’emissió d’un informe que permet obtenir un descompte en la factura de l’electricitat.

EL bo social és un descompte en la factura d’electricitat. Les persones i/o unitats de convivència que compleixin els requisits econòmics i/o laborals,etc... poden tramitar el bo social directament a la companyia, només cal un informe acreditatiu dels serveis socials quan per accedir-hi sigui necessari acreditar una situació de discapacitat, de dependència reconeguda de grau II- III, de violència masclista o de víctima de terrorisme.

És imprescindible ser client d’una companyia regulada i que la tarifa sigui PVPC (preu voluntari del petit consumidor).

 

3. Suport econòmic pel pagament de deutes de subministraments

Ajut econòmic pel pagament de factures de subministraments bàsics per evitar el tall de subministrament. Aquest ajut s’adreça a persones en situació d’exclusió residencial a efectes de subministraments i que acreditin no disposar d’ingressos suficients per poder fer-hi front.

La valoració la realitzen els professionals  dels serveis socials, i comporta l’acceptació d’un pla de treball que recullels acords amb  la persona i/o unitat de convivència, per tal de millorar la seva situació.

 

PASSOS QUE HA DE SEGUIR LA PERSONA QUE VULGUI  sol·licitar l’IRER i/o l’informe per acreditar circumstàncies especials pel BO SOCIAL :

Sol·licitar cita prèvia presencial,  trucant als següents telèfons del Consell comarcal de la Conca de Barberà 977861232   /  661884509

Presentar una sol·licitud al registre del Consell Comarcal, adreçada a l’àrea d’ Acció social. Si la sol·licitud és per l’IRER, s’entregarà una còpia registrada de la sol·licitud , per tal de que la persona sol·licitant, pugui presentar la còpia de la petició a l’empresa subministradora per tal de notificar-los l’inici del procés i aturar el tall de subministrament.

Posteriorment els serveis socials contactaran amb la persona interessada, per tal de poder valorar la seva situació i entregar l’informe corresponent.

 

Terminis de sol·licitud: En qualsevol moment