Oficina d'Afers Socials i Famílies

 

L’Oficina d'Afers Socials i Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya presta els seus serveis a la seu del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, al carrer Sant Josep número 18 de Montblanc, els divendres de cada setmana de les 10 del matí a les 2 del migdia.

 

Oficines d'Afers Socials i Famílies

L' Oficina d'Afers Socials i Famílies és una dependència administrativa, d'atenció presencial, que té la funció d'apropar els serveis i recursos del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, si escau, a la ciutadania i al món associatiu del territori.

S'informa sobre recursos adreçats a famílies, joves, dones, gent gran, associacions, voluntariat, etc., que són competència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, així com d'altres serveis o prestacions que els puguin interessar.

Es tramita les sol·licituds de prestacions, ajudes i recursos del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya: subvencions per a associacions, prestacions econòmiques per a famílies amb infants, per a persones amb discapacitat, pensions no contributives, reconeixement del grau de discapacitat, registre d'associacions, títol de família nombrosa i monoparental, etc.

Des de les oficines es col·labora amb campanyes de sensibilització cívica i de voluntariat, i es dóna suport a les iniciatives del teixit associatiu de Catalunya per afavorir el seu arrelament i el seu desenvolupament dins de les competències departamentals.

La xarxa també està habilitada amb punts de registre administratiu de documentació on es poden presentar sol·licituds.

 

Tràmits més habituals per àmbit del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies:

 

SECRETARIA DE FAMÍLIA

 • Prestacions econòmiques a famílies amb infant a càrrec
 • Prestació econòmica de caràcter universal per part, adopció o acolliment múltiple
 • Prestació econòmica a famílies sotmeses a nivell d’ingressos per part, adopció o acolliment.
 • Títol família nombrosa (alta, renovació, renovació amb variació, duplicats, certificats, modificació de dades, etc.)
 • Títol família monoparental (informació i lliurament de certificats si escau)

 

SISPAP

 • Pensió no contributiva (PNC):  d’invalidesa  i  de jubilació
  • Declaració individual del/de la pensionista
  • Sol·licitud de prestacions meritades i no percebudes
  • Certificats de pensió no contributiva  (fiscals, negatius i positius)
 • Prestacions econòmiques per a:
  • manteniment de despeses de la Llar
  • manteniment de necessitats bàsiques
  • complementàries per a pensionistes de PNC
 • Prestació per a cobrir despeses de lloguer per a pensionistes de PNC
 • Ajuts assistencials per a la protecció dels cònjuges supervivent
 • Sol·licitud de valoració i reconeixement grau de discapacitat (podem facilitar certificats)
 • Sol·licitud de revisió de grau de disminució
 • Sol·licitud de la Targeta acreditativa de la discapacitat
 • Programa d’ajudes d’atenció social a persones amb disminució
 • Programa d’ajuts del programa per a l’adaptació o l’accessibilitat d’habitatges per a persones amb disminució
 • Programa  Dependència / Suport Econòmic / Viure en Família
 • Accés als serveis socials i programes d’atenció a la gent gran gestionats per la SISPAP

 

DIRECCIÓ GENERAL PER A LA IMMIGRACIÓ 

 • Certificats de idoneïtat: informació de l’estat del tràmit, col·laborem amb el procés de notificació  i lliurem duplicats, etc. 
 • Lliurament de cartes de pagament de taxes per expedir certificats d’idoneïtat

 

 

En què consisteix l’atenció ciutadana a les OASF?

 • informació i interpretació de requisits d’acord a casuística i lliurament de la sol·licitud
 • explicar compatibilitats i incompatibilitats de la prestació amb d’altres si escau
 • comprovar que la sol·licitud estigui ben complimentada
 • comprovar la documentació al moment de presentar la sol·licitud i registrar-la i compulsar les còpies si escau.
 • en cas de requeriment, comprovar que la documentació que els usuaris aporten sigui la que l’òrgan gestor demana
 • explicar com fer revisions a instància de part i la documentació que cal adjuntar-hi segons el cas  (canvis en dades bancàries, d’adreça, situació, etc. )
 • explicar com fer i si cal fer recurs davant una resolució, i comprovar la documentació que s’hi adjunta
 • atendre les demandes de seguiment de la tramitació de l’expedient
 • explicar el sentit de la resolució de l’expedient
 • comentar directament amb la unitat gestora aquells casos, situacions o incidències de certa complexitat
 • lliurar certificats de les prestacions percebudes, o no,  a la persona interessada
 • indicar com fer el retorn de diners percebuts en cas de deute
 • consultar les nòmines dels expedients
 • etc.

 

Totes aquestes gestions es fan d’acord a l’encàrrec de gestió específic i sempre amb comprovació de la condició de persona interessada.

 

 

Subscriure a