Igualtat a la Conca de Barberà

Un dels objectius del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de la Conca de Barberà és vetllar per la igualtat entre dones i homes a la comarca.
És per aquest motiu que hem elaborat algunes protocols d'actuació, amb la col·laboració de diversos agents, per aconseguir-ho.
 

PLA COMARCAL D'IGUALTAT DE GÈNERE I LGBTI

El IV Pla d’Igualtat de Gènere i LGBTI de la Conca de Barberà de 2023-2027, aprovat en el Ple del 27 de novembre de 2023, emmarca les línies estratègiques, els principis, les bases d'acció i les accions per a la igualtat i els drets de les persones LGBTI de la Conca de Barberà i, mantenint la continuïtat del treball iniciat fa deu anys i de l'avaluació de l'anterior pla i amb la participació directa de càrrecs electes, de personal tècnic i col·lectius que representen la ciutadania. A més, incorpora l'avaluació del Pla comarcal LGBTI 2019-2022 per tal de treballar per una igualtat integral de totes les persones que conviuen a la nostra comarca independent del seu sexe, identitat de gènere, orientació sexual o qualsevol altra característica personal per tal de fer de la Conca de Barberà una comarca on es respecti el tracte igualitari de totes les persones, garanteixi el respecte i afavoreixi la integració i la igualtat d'oportunitats en tots els àmbits de la vida: educació, sanitat, oci, espais públics, esport,...

Les línies de treball del IV Pla d’Igualtat de gènere i LGBTI de la Conca de Barberà 2023-2027 són:

-       Compromís amb la igualtat de gènere i LGBTI

-       Accions contra la violència masclista i LGBTI-fòbica

-       Coeducació i transmissió d’una cultura igualitària i participativa

-       Conciliació i coresponsabilitat (treball productiu i reproductiu)

-       Drets i qualitat de vida

Aquest Pla inclou una diagnosi per fer-lo efectiu i que sigui un pla transversal, participatiu i innovador. Per elaborar la diagnosi, s’ha format el Grup Motor, format pels responsables polítics de la comarca, creant un grup de composició paritària en termes de representació dones – homes i amb representació tant de municipis grans com petits i del propi Consell Comarcal de la Conca de Barberà. Per a la recollida de dades s’ha recorregut a les dades gestionades des dels diferents departaments del Consell Comarcal i s’ha sol·licitat informació a altres agents com Mossos d’Esquadra, Protecció Civil o ICS. Per complimentar aquesta informació, també s’han utilitzat dues enquestes: la primera adreçada a adolescents i la segona a persones adultes residents a la Conca de Barberà. 

  •  

 

PROTOCOL DE PREVENCIÓ I ATENCIÓ A SITUACIONS DE VIOLÈNCIA MASCLISTA DE LA CONCA DE BARBERÀ

El protocol de prevenció i atenció a situacions de violència masclista articula un conjunt de mesures i mecanismes de suport, coordinació i cooperació destinats als agents de la comarca implicats en l'atenció a les dones víctimes de violència.

 

PROTOCOL COMARCAL D'ACTUACIÓ DAVANT DE LES VIOLÈNCIES SEXUALS EN ESPAIS PÚBLICS D'OCI

El Protocol d'actuació davant de les violències sexuals en espais públics d'oci posa èmfasi en les múltiples formes de violència contra les dones que existeixen, especialment les que es produeixen en l'espai públic, sovint menys visibles i desapercebudes, com l'assetjament verbal i/o físic, i les amenaces, que poden provocar sensació d'incomoditat, malestar i angoixa.

 

PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ, DETECCIÓ, ACTUACIÓ I RESOLUCIÓ DE SITUACIONS D’ASSETJAMENT SEXUAL, PER RAÓ DE SEXE, D’ORIENTACIÓ SEXUAL I D’IDENTITAT DE GÈNERE DEL CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS

El protocol per a la prevenció, detecció, actuació i resolució de situacions d’assetjament sexual articula les vies de protecció, resolució i resposta davant d'una situació d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe.
 

 

III PLA INTERN D'IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES DEL CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ I DE L'ORGANISME AUTÒNOM DE DESENVOLUPAMENT

El Pla Intern d'Igualtat és un conjunt ordenat de mesures que tendeixen a aconseguir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i evitar qualsevol discriminació per raó de sexe, amb l’establiment dels objectius concrets a assolir, les estratègies i pràctiques a adoptar per a la seva consecució, i els sistemes de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

El III Pla Intern d’Igualtat entre les dones i els homes del Consell Comarcal i l’Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà, 2023-2026 ha estat aprovat pel Ple el 27/03/2023.

 

GUIA PER A L'ÚS D'UN LLENGUATGE INCLUSIU I NO SEXISTA

L’Àrea d’Igualtat del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, ha editat la Guia pràctica per a l‘ús d’un llenguatge inclusiu i no sexista a l’administració local de la Conca de Barberà. Aquest document dona les eines per desenvolupar comunicacions no discriminatòries envers les dones i el col·lectiu LGBTI al Consell Comarcal, l’Organisme Autònom de Desenvolupament i als ajuntaments de la comarca.

El document recull diverses estratègies comunicatives i recursos lingüístics per aconseguir una comunicació efectiva entre les administracions i la ciutadania, a través d’un ús no sexista del llenguatge.

La present guia s’emmarca sobretot en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, la qual estableix que els poders públics han d’implantar un llenguatge no sexista a l'àmbit administratiu, que cal fomentar en la totalitat de les relacions socials, culturals i artístiques.