Igualtat a la Conca de Barberà

Un dels objectius del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de la Conca de Barberà és vetllar per la igualtat entre dones i homes a la comarca.
És per aquest motiu que hem elaborat algunes protocols d'actuació, amb la col·laboració de diversos agents, per aconseguir-ho.
 

PLA COMARCAL D'IGUALTAT

El Pla Comarcal d'Igualtat de Gènere és el resultat d’una diagnosi i treball comarcal dirigit a analitzar i descobrir els punts forts i febles de les accions fins ara empreses per a la consecució de la igualtat. Així, plasma el recull de propostes i actuacions que sorgeixen de l’estudi del funcionament ciutadà i organitzatiu de la comarca. Es tracta, doncs, d’orientar les polítiques comarcals i municipals per tal de fomentar la igualtat entre homes i dones a la nostra comarca, incloent així actuacions que es desenvolupin en el futur.

El primer Pla Comarcal d’Igualtat 2007-2011 es va aprovar el 7 de juny de 2007, i el 26 de novembre del mateix any es va constituir la Comissió Comarcal per a la Igualtat de la Conca de Barberà, gràcies a la qual es va aprovar el reglament el mes de desembre.

El 2011 es va dur a terme el seguiment i l'actualització del Pla, i el 27 de març de 2012 es va aprovar el Pla Comarcal d’Igualtat 2012 -2016.

L’any 2017 vam fer una pròrroga del Pla Comarcal d’Igualtat anterior per donar marge al següent, i així poder analitzar més acuradament la diagnosi i establir mecanismes de comunicació més adients tot involucrant diferents agents.

Aquets Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere 2018-2021 suposa una millora important dels agents involucrats als mecanismes de treball per la igualtat  en l’àmbit polític, tècnic i comunitari.

Les línies estratègiques que es marquen en aquest III Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere 2018-2021 són:

  • Situar la igualtat entre dones i homes com a dret fonamental
  • Disminuir l’impacte de la violència masclista
  • Construir una cultura igualitària des de la coeducació i la participació comunitària
  • Promoure una redistribució equitativa dels treballs en l’àmbit de la vida pública
  • Promoure les condicions per a què totes les persones gaudeixin d’una vida digna sense discriminació de gènere

 

PROTOCOL DE PREVENCIÓ I ATENCIÓ A SITUACIONS DE VIOLÈNCIA MASCLISTA DE LA CONCA DE BARBERÀ

El protocol de prevenció i atenció a situacions de violència masclista articula un conjunt de mesures i mecanismes de suport, coordinació i cooperació destinats als agents de la comarca implicats en l'atenció a les dones víctimes de violència.

 

PROTOCOL COMARCAL D'ACTUACIÓ DAVANT DE LES VIOLÈNCIES SEXUALS EN ESPAIS PÚBLICS D'OCI

El Protocol d'actuació davant de les violències sexuals en espais públics d'oci posa èmfasi en les múltiples formes de violència contra les dones que existeixen, especialment les que es produeixen en l'espai públic, sovint menys visibles i desapercebudes, com l'assetjament verbal i/o físic, i les amenaces, que poden provocar sensació d'incomoditat, malestar i angoixa.

 

PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ, DETECCIÓ, ACTUACIÓ I RESOLUCIÓ DE SITUACIONS D’ASSETJAMENT SEXUAL, PER RAÓ DE SEXE, D’ORIENTACIÓ SEXUAL I D’IDENTITAT DE GÈNERE DEL CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS

El protocol per a la prevenció, detecció, actuació i resolució de situacions d’assetjament sexual articula les vies de protecció, resolució i resposta davant d'una situació d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe.
 

 

PLA INTERN D'IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES DEL CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ I DE L'ORGANISME AUTÒNOM DE DESENVOLUPAMENT

El Pla Intern d'Igualtat és un conjunt ordenat de mesures que tendeixen a aconseguir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i evitar qualsevol discriminació per raó de sexe, amb l’establiment dels objectius concrets a assolir, les estratègies i pràctiques a adoptar per a la seva consecució, i els sistemes de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

 

GUIA PER A L'ÚS D'UN LLENGUATGE INCLUSIU I NO SEXISTA

L’Àrea d’Igualtat del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, ha editat la Guia pràctica per a l‘ús d’un llenguatge inclusiu i no sexista a l’administració local de la Conca de Barberà. Aquest document dona les eines per desenvolupar comunicacions no discriminatòries envers les dones i el col·lectiu LGBTI al Consell Comarcal, l’Organisme Autònom de Desenvolupament i als ajuntaments de la comarca.

El document recull diverses estratègies comunicatives i recursos lingüístics per aconseguir una comunicació efectiva entre les administracions i la ciutadania, a través d’un ús no sexista del llenguatge.

La present guia s’emmarca sobretot en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, la qual estableix que els poders públics han d’implantar un llenguatge no sexista a l'àmbit administratiu, que cal fomentar en la totalitat de les relacions socials, culturals i artístiques.

 

PLA COMARCAL LGBTI 2019-2022
Des del SAI Conca de Barberà s'ha elaborat el Pla Comarcal LGBTI 2019-2022.  El Pla LGBTI de la Conca de Barberà es presenta com l’eina essencial per a la transformació dels municipis de la comarca, incorporant-ne la transversalitat de gènere com a element vertebrador del mateix. 
 
El Pla LGTBI és un instrument articulat a partir d'un conjunt d'accions desenvolupades en diferents àmbits d'actuació municipal,  per tal de prevenir, eradicar i abordar situacions de discriminació amb la finalitat de garantir la igualtat de tracte de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.